Si Sipus: 10 Carita Pondok

oleh -104 views

Macaan carpon-carpon dina ieu kumpulan, nu maca teu wudu diajak nyaba kana dunya nu dicipta ku DAF. Milu nempoan alam dunya nu parangling, sarta mapayan karakter nu teu galib. Pangarang bangun enya ngajak mikir jeung misurti kana ésénsi kahirupan ti tokoh-tokoh nu katideresa.

  • Dian Héndrayanasastrawan, awak Rawayan, jeung dosén UPI Bandung