Wangsa Bubuligiran | Quotes #8

oleh -237 views

Wangsa tanpa kabudayaan
Jeg leumpang bubuligiran

Bangsa tanpa kebudayaan
Seperti berjalan tanpa busana

(Jaladri Tingtrim, Dyah Padmini)

Sumber:

Dyah Padmini. 2000. Jaladri Tingtrim: Kumpulan Dangding. Bandung: Pustaka Jaya.