Péngkolan Paduriatan

oleh -309 views
foto: Érwin Wahyudi

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Na péngkolan kungsi tepung deui
rampang-reumpeung teu puguh pamolah
galécok na haté baé
ukur paadu imut
tapi lain imut bihari
nu kebek ku katresna
geusan lawung gandrung
na saha nu mirucaan
pegat asih keur mangsa geugeut miati
urang teu walakaya

Na péngkolan naha tepung deui
silitanya kumaha béjana
dijawab ukur pangésto
geuning asa kapahung
kitu salah kieu gé lain
leungiteun kekecapan
duaan tumungkul
pareng tanggah lalaunan
panggih teuteup tinggurilap kedal asih
tresna saha nu boga

Na péngkolan pareng tepung deui
tingkuniang lalakon katukang
paboro-boro jeung sono
kagandrung nu ngaberung
mindeng nyimpay na rangkul asih
dina keukeupan héman
layung hurung ngempur
langitna anteng reupreupan
ngaguligah na tungtung asih birahi
mulang teu cacarita

Na péngkolan handapeun mahoni
batu lémpar muhara subaya
di dinya babon lalakon
renung galeuh kagandrung
silikedal geusan miasih
hanjakal ku teu lana
deudeuh ancur lebur
dipirusa kudu pisah
kadar diri teu boga geusan pameuli
horéng ari nu hina

Na péngkolan urang tepung deui
béda jaman béda lalakonna
pada aya nu ngadago
gandrung dipungkas imut
tapi lain imut bihari
ti dinya teras pisah
muru jeung ngajugjug
néang jalan séwang-séwang
pangancikan implengan keur geusan nyanding
péngkolan jadi kasang

Bandung, 25 Pebruari 2004