Nyurup Lambak

oleh -337 views
Foto: Dédé Syafrudin

Sajak Dédé Syafrudin
(Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat)

Antara basisir jeung laut
panonpoé ngagurat kalangkang

Ah diri bet remen ngarasa jadi galura. Lumpat dibarengan
ku ngawur-ngawur gumuruh: “Tah ieu raja lambak nu siap neung-
gar sagala hahalang!” … Tapi geuning beuki ka dieu tanaga
beuki suda, ari nepi ka basisir ngan kari lungsé, lambak nga-
wujud budah-budah paburencay

Antara basisir jeung laut
angin ngajurung-jurung
mulang ka tengah

Pangandaran, 27 Méi 1994

Sumber:

Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang