Meuntas Cukang Susukan Tonggoh

oleh -239 views

 Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Panggih deui lebah cukang awi
muru meuntas luhureun susukan
di dinya di tebéh tonggoh
langit sedeng lumayung
ti tatadi karep luminjing
mulang nilar tampian
ti hilir béh kidul
mangsa pareng manggih cukang
naha saha nu kudu nyukang mimiti
teuteup bet silih tanya

Teuteup éta nu terus dumalit
nyaksrak dada geuningan bet lila
kalah panon nu aléwoh
engkang rék muru wangsul
tangtos enung ngabujeng mulih
rébo ku cacandakan
ngajingjing jeung nyuhun
baeu ku engkang bantosan
balikanan engkang mulang ngaligincing
tangtos isin temenan

Saéna mah engkang nu pandeuri
jung tipayun enung geura meuntas
geuning kalah mandeg mayong
“Engkang abdi mah paur,
meuntas cukang wios teu jadi!”
kutan enung borangan
mung kantun ngalangkung
layung langit ngempray caang
cukang awi diliwatan kalah sepi
taya nu cacarita

Garokgék, 2011