Kahatur Salira nu Duka di Mana

oleh -219 views

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Sumping deui angin ngahiliwir
ngelus héman ngusap halon pisan
sada lirih ngaharéwos
peuting asa geus jauh
kantun simpé nyandingkeun jempling
jajap imut salira
ngarungrum nu nguyung
kantenan engkang mah bingah
dilayadan sanaos sanés ku jirim
kadar nyingray karingrang

Saban wengi teu kalis nunggelis
mikatineung nu geus lawas ilang
leungit demit teu katémbong
nu kantun ukur lamun
nyipta-nyipta nu mulih deui
nepangan nu keur bingbang
marudah baringung
kalah motah ngaguligah
mikagémbang salira salaput peuting
duka aya di mana

Isola, 2015