Jalan

oleh -266 views
Foto: Éris Risnandar

Sajak Éris Risnandar*
(Sastrawan)

Jalan nu ku urang ditincak baheulana teuing sawah, teuing kebon, teuing balong, teuing imah, teuing masigit, teuing pasir, teuing pasar, teuing kuburan, teuing lembur naon ngaranna.

Jalan nu ku urang ditincak bihari boa kungsi kasaba ku indung bapa nini aki buyut bao janggawaréng udeg-udeg kait siwur bau sinduk mangsa gerilya ngalawan bangsa deungeun nu ngajajah lemah cai.

Jalan nu ku urang ditincak batuna teuing beunang nugaran ti pasir mana, keusikna teuing beunang ngorowot ti gunung mana, aspalna teuing beunang nyokot ti beuteung bumi lebah mana. Atuh nu digarawéna teuing saha jeung urang mana.

Jalan nu ku urang ditincak ngabulungbung nepungkeun antara indit jeung balik. Bari taya nu nyaho tepi ka tempat anu dituju atawa ngadon mulang ka kalanggengan.

*Kungsi dimuat dina rubrik “Lawung” HU Pikiran Rakyat poé Saptu tanggal 6 Maret 2021.