Impian Ringrang

oleh -204 views

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Tadi wengi abdi ngimpén deui
ningal engkang calik réréndéngan
duaan sareng nu sanés
silirungrum kagandrung
geugeut layeut rumangkul asih
bangun sesah papukah
abdi ngungun liwung
lah tobat peurih ningalna
rangsak ati karaos asa disiksik
dicacag walang-walang

Tadi wengi abdi ngimpén deui
engkang téga megatkeun katresna
karaos rajétna haté
horéng peurih nataku
asih wening dipulang jalir
nyerina nyaksrak awak
satangtung sakujur
cacak mung dina impénan
teu kaimpleng upami bukti ngajadi
tangtos abdi teu kiat

Tadi wengi abdi ngimpén deui
ningal engkang pareng panganténan
katémbong bingahna baé
kantenan abdi nyegruk
ceurik batin teu euih-euih
teu suda ku nalangsa
kalbu ajur lebur
padahal ukur impénan
karaosna mana nyeri-nyeri teuing
rasa mah seseblakan

Tadi wengi abdi ngimpén deui
ningal engkang ngajujurung lunta
haté raheut sumélékét
gudawang na jajantung
batin ceurik bari jumerit
teu nyangka engkang cidra
meunggaskeun kagandrung
bet asa lain impénan
da peurihna nyaksrak kababantun lilir
abdi gulingasahan

Wengi ieu abdi anteng nyaring
neuteup serat kintunan ti engkang
sambunglayang papangantén
bet abdi ngalanglayung
taya deui keclak cimili
éstu saat sapisan
ngamalir jeung tatu
paingan carék impian
teu kapalang engkang luas nganyenyeri
éstu taya bélana

Bandung, 2005