Aya Pantun nu Nyamuni

oleh -493 views

Sajak Dédih Supriadi
(Panyajak)

jentréngna kacapi
nyeprétan ceuli
nyeprétan haté

kidungna juru pantun
nirukeun juru jajantung
milu nungtun
ngajak mawa ka alam baheula

aya pantun nu nyamuni na diri
nu nyiloka dina rasa
nu ngalungsar di pangparatan jalan
nu ngababatang ngajadi bugang
bawa!
bawa kaula ka imah andika!

Pasir Leutik, 7 April 1995

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang