Ka Mana Enung Ngalangkung

oleh -227 views
foto: Dian Héndrayana

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Langit sonten lebah puncer pasir
paul wening cangra saamparan
di kulon saules konéng
saha anu keur lungsur
mudun jalan mipir ka sisi
mapay ka liliwatan
raray semu tungkul
pareng tanggah manggih betah
gok paamprok paneuteup motah ngamalir
palid ka leuwi tresna

Naha sonten langitna lalening
ngalungsurkeun angin gagarisan
mipir pasir semu halon
saha anu ngalangkung
cindung konéng asri téh teuing
oyag kekeleteran
ku angin diayun
nu nyorang jalan satapak
rét ngalieuk nyoréang nyawang ka mendi
biheung neuteup ka saha

Angin soré anteng humiliwir
nganteur ludeung ka nu anteng miang
geus anggang katémbong baé
saha nu muru jauh
cindung konéng ngeleter deui
semu nu ngagupayan
geuwat geura susul
hanjakal manggih péngkolan
cindung konéng leungitna teuing ku demit
nilar kantun tineungna

Mapag Saum 1436 H