Bibilasan

oleh -185 views

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Basa Sunda FPBS UPI)

Saéna mah ulah tepang deui
mending pegat saé pepegatan
urang pungkaskeun lalakon
atawa lunta jauh
sina anggang sina patebih
sugan salalawasna
teu deui patepung
balikanan sasarengan
tangtos tambih nyisit nyeuit kana ati
rémpan nyorang mamala

Saéna mah tong miasih deui
najan sesah tangtos bakal sesah
da geuning midangdam baé
atawa urang tundung
urang pupus mangka sing leungit
sina palid ku mangsa
ngalun muru jauh
sanés maksad bibilasan
sok sanaos deudeuh téh bet kalah tambih
hanjakal duh hanjakal

Saéna mah tong micangcam deui
sareng ulah mitineung mihéman
énggal popohokeun baé
inggis beuki kapahung
dina limbung geugeut mamanis
deudeuh kalalanjoan
teu galib teu umum
sanajan wegah paanggang
nanging sidik urang dipager pipinding
pada-pada miboga

Saéna mah tong mikangen deui
urang nyorang jalan séwang-séwang
engkang ngidul abdi ngalér
nyusud galur kapungkur
nyungsi asih kaluli-luli
mulang muru panutan
keur geusan sumujud
hanas enya asih urang
langgeng manteng sanaos henteu ngajadi
satia ngalanglangan

Saéna mah ulah tepang deui
mending pukah leres mending pisah
nampi galur ti Yang Manon
sanaos anteng hurung
ruhay ngempray kembang birahi
tawis kapanasaran
teu reureuh migandrung
katresna nu teu laksana
urang ceungceum dina rusiah sajati
wungkul urang nu terang

Rawayan, 2005