Katumbiri

oleh -364 views

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Basa Sunda FPBS UPI)

Katumbiri pulas warna-warni
beureum konéng héjo sasandingan
di dinya di tebéh kulon
ruhruy hurung ngagebur
eueunteungan pagigir-gigir
jeung jirim nu ngalangkang
sarimbag satangtung
ibarat kalangkang urang
nu teu weléh ditutur-tutur ku takdir
teu wasa geusan mungpang

Katumbiri melengkung di langit
nutug lungsur di leuwi nu mana
didongdon sok bati ambon
rék tigin dipaluruh
saban leuwi mo teu disungsi
sungapan huluwotan
diasruk dijugjug
mun pareng enya laksana
tepung teuteup jeung nu asri widadari
karah kedah kumaha

Katumbiri nutug kana ati
lungsur nitih na hambalan rasa
jog anjog na haté simpé
aya sora halimpu
humaréwos sang widadari
naros kumaha damang
bari imut lucu
dijawab duka teu terang
bet ngabigeu reuwasna kaliwat saking
teu wasa cacarita

Katumbiri inditna ka mendi
ilang musna teu aya tapakna
kantun silo ku panénjo
langitna anteng hurung
widadari teu kantos linggih
taya tunda talatah
nyampiung ngabiur
dirarampa jero dada
ngaronghéap seungit kembang wangi asri
siram di leuwi héman

GBI, 2010